Νομοθεσια

Ερμούπολη, 15/1/2015 Κατά τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων και Επιμελητών Νομού Κυκλάδων της 9/1/2015, συζητήθηκε το ζήτημα των σχεδιαζόμενων αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με…

Θέμα: «Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων». Όπως είναι ήδη γνωστό, από τις…

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων». Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Άρθρο 1 Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων 1. Το άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) τροποποιείται ως εξής:«Οι διατάξεις του…